تفاوت‌ بین Objective ،Goal و Target در مدیریت چیست؟

بااین‌حال، تفکر سیستمی دامنه وسیع‌تری از اقتصاد را در بر می‌گیرد. نویسنده بر ضرورت تفکر جامع تأکید می‌کند و به متخصصان فناوری اطلاعات پیشنهاد می‌کند که دیدگاهی کل‌نگر اتخاذ کنند و پیوندهای عصر دیجیتال را درک کنند. نویسنده ما را از طریق شبکه پیچیده‌ای از سیستم های IT راهنمایی می‌کند و پیامدهای ملموس آنها را در دنیای واقعی روشن می‌کند.

سیستم ها و فرآیندهای منابع انسانی

– جذب، استخدام و پذیرش: فرایند استخدام شامل شناسایی نیازهای کارکنان، ایجاد شرح شغل، تعریف صلاحیت ها، ارسال فرصت های شغلی در پلتفرم های مختلف، بررسی رزومه و ارزیابی مهارت ها، انجام مصاحبه و انتخاب نامزدها است. پذیرش شامل خوشامدگویی به کارکنان جدید، کارهای اداری، ارائه ابزار و اطلاعات مورد نیاز برای شروع مؤثر، جلسات آموزشی، معرفی فرهنگ شرکت، و… برخی از سیستم ها و فرآیندهای کلیدی که معمولاً در همه سازمان ها وجود دارند، عبارتند از:

1. سیستم ها و فرآیندها اجزای اساسی ساختار و عملیات یک سازمان یا شرکت هستند و به سازمان کمک می کنند تا وظایف و فعالیت ها به صورت کارآمد، مداوم و در راستای اهداف و مقاصد سازمان انجام شوند. استفاده از این سیستم ها به سازمان کمک می کند که کارکنان شان به طور دقیق و به موقع حقوق خود را دریافت کنند.

– آموزش و توسعه: خدمات استراتژی رشد این سیستم ها برای شناسایی نیازهای آموزشی، طراحی برنامه های آموزشی (به عنوان مثال، کارگاه ها، دوره های آموزش الکترونیکی)، نظارت بر توسعه مهارت های کارکنان، ارزیابی تاثیر آموزش بر عملکرد کارکنان و پیشرفت شغلی آنها طراحی شده اند.

2. انطباق اسناد و فعالیت ها برای اجتناب از مسائل و مشکلات حقوقی و نیز حفظ اعتماد ذینفعان بسیار حایز اهمیت است. هدف این سیستم ها همراستایی عملکرد فردی با اهداف سازمان است.

– حقوق و دستمزد و پاداش: خدمات استراتژی رشد سیستم هایی برای مدیریت حقوق، پاداش ها و کسورات کارکنان، مزایا و بسته های جبرانی، و اطمینان از رعایت قوانین کار هستند. سیستم ها و فرآیندهای مالی

– بودجه و برنامه ریزی مالی: سیستم هایی که به پیش بینی درآمدها، پیش بینی هزینه ها و ایجاد برنامه های تخصیص بودجه، توسعه بودجه، پیش بینی مالی و استراتژی های مالی شرکت و مدیریت موثر هزینه ها و درآمد کمک می کنند.

– حسابداری: این سیستم ها برای نگهداری سوابق مالی دقیق، پیگیری تراکنش های مالی، تطبیق حساب ها، مدیریت جریان نقدی، پیگیری درآمد و هزینه ها، و تهیه گزارش ها و صورت های مالی (مانند صورت های درآمد، ترازنامه) جهت گزارش به ذینفعان طراحی شده اند.

– حسابرسی و انطباق: خدمات استراتژی رشد این سیستم ها برای بررسی و اطمینان از رعایت و مطابقت فعالیت های مالی سازمان با استانداردهای صنعت و قوانین و مقررات مربوطه، انجام ممیزی و حسابرسی داخلی یا خارجی با هدف شناسایی و رسیدگی به ریسک های مالی طراحی شده اند. است.

– مدیریت عملکرد: سیستم هایی برای تعیین اهداف SMART (ویژه، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط، دارای زمان)، تنظیم معیارهای عملکرد، انجام ارزیابی منظم عملکرد و شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود، ارائه کارکنان و رسیدگی به هرگونه مشکل هستند.

تفکر سیستمی رهبران فناوری اطلاعات را به توانایی پیش‌بینی و هدایت تغییرات مجهز می‌کند. با درک پویایی سیستم‌های به‌هم‌پیوسته، آنها می‌توانند به طور فعال اختلالات احتمالی را شناسایی کنند، تأثیر آنها را ارزیابی کنند، و استراتژی‌هایی برای کاهش خطرات و سرمایه‌گذاری از فرصت‌ها ابداع کنند. انطباق با تغییر: در چشم‌انداز فناوری اطلاعات که به‌سرعت در حال تحول است، سازگاری کلیدی است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart